Loading...

O nama

 

 

Tijela UHPA-e

Na Izbornim Skupštinama, svake četiri godine, članovi biraju Tijela UHPA-e

Tijela UHPA-e su:

  • Skupština
  • Predsjednik
  • Voditelj ureda UHPA-e
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor


Uz Skupštinu, redovni članovi UHPA-e mogu imati predstavnika, odnosno sudjelovati u radu samo jednog tijela UHPA-e.

Skupština je najviše tijelo UHPA-e koju kao članovi Skupštine čine svi redovni članovi fizičke osobe i imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba. Imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba mogu biti samo osobe u radnom odnosu kod člana pravne osobe ili opunomoćeni odvjetnik kao pravni zastupnik člana pravne osobe.

Svaki član UHPA-e ima u Skupštini određeni broj bod-glasova koji ovisi o visini članarine koju plaća, a sukladno posebnoj odluci Skupštine o visini članarine i broju bod-glasova. 

Na sjednice Skupštine mogu biti pozvani i u njima bez prava glasovanja sudjelovati Voditelj Ureda te pridruženi i počasni članovi UHPA-e..

Skupština ima sljedeće nadležnosti:


-          donosi Statut UHPA-e i odlučuje o njegovim promjenama

-          donosi Poslovnik o radu Skupštine i odlučuje o njegovim promjenama

-          bira i razrješava Predsjednika

-          bira i razrješava članove Upravnog odbora

-          bira i razrješava članove Nadzornog odbora

-          odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-          razmatra i prihvaća strateške programske dokumente

-          razmatra i prihvaća program rada i financijski plan za narednu godinu

-          razmatra i prihvaća izvješća o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu

-          donosi Etički kodeks

-          donosi odluku o visini i uvjetima plaćanja članarine za redovne članove te o pripadajućim bod-glasovima u Skupštini ovisno o visini članarine

-          rješava žalbe na odluke Upravnog odbora o odbijanju prijema u članstvo te o isključenju iz članstva

-          odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine

-          donosi odluku o statusnim promjenama

-          odlučuje o svim drugim pitanjima koja odredbama Statuta nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

-          donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i zakonom.
 

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno najmanje 20 % od ukupnog broja bod-glasova članova. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom bod-glasova kojima raspolažu članovi ili njihovi predstavnici na sjednici Skupštine koji su pristupili glasovanju, osim ako Statutom nije propisano drugačije.

Utvrđivanje kvoruma, glasovanje, donošenje i objavljivanje odluka, postupak izbora članova tijela UHPA-e, te druga pitanja o radu Skupštine, utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Ova Tijela, kao i Predsjednik UHPA-e su ista za obje udruge, i za strukovnu udrugu i za udrugu poslodavaca, premda se izvješća o radu i financijska izvješća, te program rada podnose, odnosno usvajaju odvojeno. Svaka udruga je neovisna pravna osoba i ima svoj odvojeni račun.

Predsjednik UHPA-e: 

Tomislav Fain
 
Terra travel d.o.o.
Matije Gupca 2a.
23000 Zadar
 
 

Upravni odbor UHPA-e:

 
Laura Popovac

VMD putnička agencija d.o.o.
Odranska 1
10000 Zagreb
 
Maja Šimenc
 
DMK Vall 042 d.o.o.
Ivana Cankara 9
42000 Varaždin  
 
Silvana Turčić
 
Obzor putovanja d.o.o.
Teslina 5
10000 Zagreb
 
Michele Bassanese

Plavo more d.o.o.
Trgovačka 3a
52470 Umag
 
 
Dragan Brnić
 
T.A. Šiloturist
Na vodici 2
51515 Šilo 
Euro Juričić

Atlas Rabac d.o.o.
Hotel Allegro- Rabac bb
52221 Rabac
 
Jurica Glavina
 
Eklata d.o.o.
Osječka 11
21000 Split
Vlado Ilišković

Korkyra d.o.o.
Hvarska 42
20000 Dubrovnik
Mile Uroda

Škver tours - Navale turizam j.d.o.o.
Kornatska 1
23210 Biograd na Moru
 
 
 
Boris Žgomba
 
Uniline d.o.o.
Dobrićeva 16
52100 Pula
 
 
 
 
 


Nadzorni odbor UHPA-e: 

Dragan Kostadinović - predsjednik

Shuttle d.o.o.
Ruđera Boškovića 21
21000 Split

 

Maria-Gracia Baćac

M-G Express d.o.o.
Brajkovići bb
52352 Kanfanar

Dunja Kadrić

Omnivia - Kaštil Slanica
Poljički trg 2
21310 Omiš

Goran Bojković

Danex - Umag d.o.o.
Jadranska 55, Punta
52470 Umag

Ivan Kaselj 

Filida - Putnička agencija d.o.o.
Park Kate Šoljić 3
10000 Zagreb
 

 

Ured UHPA-e:

Ivana Maltar - Voditeljica ureda
 
Udruga hrvatskih putničkih agencija
I. Kršnjavoga 1/II
10000 Zagreb
Telefon: 01 230 4992
e-mail: uhpa@uhpa.hr