Loading...

O nama

 

 

Tijela UHPA-e

Na Izbornim Skupštinama, svake četiri godine, članovi biraju Tijela UHPA-e

Tijela UHPA-e su:

  • Skupština
  • Predsjednik
  • Voditelj ureda UHPA-e
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor


Uz Skupštinu, redovni članovi UHPA-e mogu imati predstavnika, odnosno sudjelovati u radu samo jednog tijela UHPA-e.

Skupština je najviše tijelo UHPA-e koju kao članovi Skupštine čine svi redovni članovi fizičke osobe i imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba. Imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba mogu biti samo osobe u radnom odnosu kod člana pravne osobe ili opunomoćeni odvjetnik kao pravni zastupnik člana pravne osobe.

Svaki član UHPA-e ima u Skupštini određeni broj bod-glasova koji ovisi o visini članarine koju plaća, a sukladno posebnoj odluci Skupštine o visini članarine i broju bod-glasova. 

Na sjednice Skupštine mogu biti pozvani i u njima bez prava glasovanja sudjelovati Voditelj Ureda te pridruženi i počasni članovi UHPA-e..

Skupština ima sljedeće nadležnosti:


-          donosi Statut UHPA-e i odlučuje o njegovim promjenama

-          donosi Poslovnik o radu Skupštine i odlučuje o njegovim promjenama

-          bira i razrješava Predsjednika

-          bira i razrješava članove Upravnog odbora

-          bira i razrješava članove Nadzornog odbora

-          odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-          razmatra i prihvaća strateške programske dokumente

-          razmatra i prihvaća program rada i financijski plan za narednu godinu

-          razmatra i prihvaća izvješća o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu

-          donosi Etički kodeks

-          donosi odluku o visini i uvjetima plaćanja članarine za redovne članove te o pripadajućim bod-glasovima u Skupštini ovisno o visini članarine

-          rješava žalbe na odluke Upravnog odbora o odbijanju prijema u članstvo te o isključenju iz članstva

-          odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine

-          donosi odluku o statusnim promjenama

-          odlučuje o svim drugim pitanjima koja odredbama Statuta nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

-          donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i zakonom.
 

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno najmanje 20 % od ukupnog broja bod-glasova članova. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom bod-glasova kojima raspolažu članovi ili njihovi predstavnici na sjednici Skupštine koji su pristupili glasovanju, osim ako Statutom nije propisano drugačije.

Utvrđivanje kvoruma, glasovanje, donošenje i objavljivanje odluka, postupak izbora članova tijela UHPA-e, te druga pitanja o radu Skupštine, utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Ova Tijela, kao i Predsjednik UHPA-e su ista za obje udruge, i za strukovnu udrugu i za udrugu poslodavaca, premda se izvješća o radu i financijska izvješća, te program rada podnose, odnosno usvajaju odvojeno. Svaka udruga je neovisna pravna osoba i ima svoj odvojeni račun.

Predsjednik UHPA-e: 

Tomislav Fain
 
Terra travel d.o.o.
Matije Gupca 2a.
23000 Zadar
 
 

Upravni odbor UHPA-e:

Laura Popovac

VMD putnička agencija d.o.o.
Odranska 1
10000 Zagreb
Michele Bassanese

Plavo more d.o.o.
Trgovačka 3a
52470 Umag
 
Dragan Brnić
 
T.A. Šiloturist
Na vodici 2
51515 Šilo  
Euro Juričić

Atlas Rabac d.o.o.
Hotel Allegro- Rabac bb
52221 Rabac
Jurica Glavina
 
Eklata d.o.o.
Osječka 11
21000 Split
Vlado Ilišković

Korkyra d.o.o.
Hvarska 42
20000 Dubrovnik
 
 
Boris Žgomba
 
Uniline d.o.o.
Dobrićeva 16
52100 Pula
 
 
 
 

 

Nadzorni odbor UHPA-e: 

Dragan Kostadinović - predsjednik

Shuttle d.o.o.
Ruđera Boškovića 21
21000 Split

 

Maria-Gracia Baćac

M-G Express d.o.o.
Brajkovići bb
52352 Kanfanar

Dunja Kadrić

Omnivia - Kaštil Slanica
Poljički trg 2
21310 Omiš

Goran Bojković

Danex - Umag d.o.o.
Jadranska 55, Punta
52470 Umag

Ivan Kaselj 

Filida - Putnička agencija d.o.o.
Park Kate Šoljić 3
10000 Zagreb
 

 

Ured UHPA-e:

Ivana Maltar - Voditeljica ureda
 
Udruga hrvatskih putničkih agencija
I. Kršnjavoga 1/II
10000 Zagreb
Telefon: 01 230 4992
Telefaks: 01 236 0655
e-mail: uhpa@uhpa.hr