Loading...

O nama

 

Tijela UHPA-e

Na Izbornim Skupštinama, svake četiri godine, članovi biraju Tijela UHPA-e

Tijela UHPA-e su:

  • Skupština
  • Predsjednik
  • Direktorica UHPA-e
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor


Uz Skupštinu, redovni članovi UHPA-e mogu imati predstavnika, odnosno sudjelovati u radu samo jednog tijela UHPA-e.

Skupština je najviše tijelo UHPA-e koju kao članovi Skupštine čine svi redovni članovi fizičke osobe i imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba. Imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba mogu biti samo osobe u radnom odnosu kod člana pravne osobe ili opunomoćeni odvjetnik kao pravni zastupnik člana pravne osobe.

Svaki član UHPA-e ima u Skupštini određeni broj bod-glasova koji ovisi o visini članarine koju plaća, a sukladno posebnoj odluci Skupštine o visini članarine i broju bod-glasova. 

Na sjednice Skupštine mogu biti pozvani i u njima bez prava glasovanja sudjelovati Voditelj Ureda te pridruženi i počasni članovi UHPA-e..

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

-          donosi Statut UHPA-e i odlučuje o njegovim promjenama

-          donosi Poslovnik o radu Skupštine i odlučuje o njegovim promjenama

-          bira i razrješava Predsjednika

-          bira i razrješava članove Upravnog odbora

-          bira i razrješava članove Nadzornog odbora

-          odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-          razmatra i prihvaća strateške programske dokumente

-          razmatra i prihvaća program rada i financijski plan za narednu godinu

-          razmatra i prihvaća izvješća o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu

-          donosi Etički kodeks

-          donosi odluku o visini i uvjetima plaćanja članarine za redovne članove te o pripadajućim bod-glasovima u Skupštini ovisno o visini članarine

-          rješava žalbe na odluke Upravnog odbora o odbijanju prijema u članstvo te o isključenju iz članstva

-          odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine

-          donosi odluku o statusnim promjenama

-          odlučuje o svim drugim pitanjima koja odredbama Statuta nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

-          donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i zakonom.
 

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno najmanje 20 % od ukupnog broja bod-glasova članova. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom bod-glasova kojima raspolažu članovi ili njihovi predstavnici na sjednici Skupštine koji su pristupili glasovanju, osim ako Statutom nije propisano drugačije.

Utvrđivanje kvoruma, glasovanje, donošenje i objavljivanje odluka, postupak izbora članova tijela UHPA-e, te druga pitanja o radu Skupštine, utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Ova Tijela, kao i Predsjednik UHPA-e su ista za obje udruge, i za strukovnu udrugu i za udrugu poslodavaca, premda se izvješća o radu i financijska izvješća, te program rada podnose, odnosno usvajaju odvojeno. Svaka udruga je neovisna pravna osoba i ima svoj odvojeni račun.

Predsjednik UHPA-e: 

Tomislav Fain
 
Terra travel d.o.o.
Matije Gupca 2a.
23000 Zadar
 
 

Upravni odbor UHPA-e:

 

Maja Šimenc

DMK Vall 042 d.o.o.
Ivana Cankara 9,
42000 Varaždin
 

Silvana Turčić

Obzor putovanja d.o.o.
Teslina 5,
10000 Zagreb
 

Michele Bassanese

Plavo more d.o.o.
Trgovačka 3a,
52470 Umag
 

Dragan Brnić

T.A. Šiloturist 
Na vodici 2,
51515 Šilo
 

Jurica Glavina

Eklata d.o.o.
Osječka 11,
21000 Split
 

Euro Juričić

Atlas Rabac d.o.o.
Ulica Svetog Andrije 4,
52221 Rabac
 

Robert Petrinović

Palma travel d.o.o.
Praška 9,
10000 Zagreb
 

Igor Popović

Adriagate d.o.o.
Vukovarska 156,
21000 Split
 

Maro Savinović

Atlant putnička agencija d.o.o.
Šetalište kralja Zvonimira 39,
20000 Dubrovnik
 

Mile Uroda

Škver tours -
Navale turizam j.d.o.o.
Kornatska 1,
23210 Biograd na Moru
 
 

Boris Žgomba

Uniline d.o.o.
Ulica Bože Gumpca 38,
52100 Pula
 
 
 

 

Nadzorni odbor UHPA-e: 

Maria-Gracia Baćac

M-G Express d.o.o.
Šorići 24 G,
52352 Kanfanar
 

Goran Bojković

Danex - Umag d.o.o.
Jadranska 55
52470 Umag
 

Vlado Ilišković

Ilišković d.o.o., Korkyra info
Ulica 58 br. 5,
20260 Korčula
 

Dragan Kostadinović

Shuttle d.o.o.
Ruđera Boškovića 15-Kaleta 1
21000 Split

Janko Mavrović

Mediteran Adria d.o.o.
Janka Polića kamova 83
51000 Rijeka

 

 

Ured UHPA-e:

Ivana Maltar - Direktorica 
 
Udruga hrvatskih putničkih agencija
I. Kršnjavoga 1/II
10000 Zagreb
Telefon: 01 230 4992
e-mail: uhpa@uhpa.hr