Loading...

Za članove

 

Specijalizacije

Obrazovni program specijalizacije receptivnih turističkih agencija

Projekt „Obrazovni program specijalizacije receptivnih turističkih agencija“ slijedi smjernice Mjere 23 Strategije razvoja turizma RH do 2020. i predstavlja nastavak procesa specijalizacija i razvoja klastera specijalizacija koje UHPA provodi uz podršku i sufinanciranje Ministarstva turizma. 

Projektom se podiže kvaliteta ljudskih potencijala u receptivnim turističkim agencijama za razvoj novih proizvoda za tržište posebnih oblika turizma u skladu sa Strategijom. Poseban naglasak projekta je identificiranje potencijalnih novih tržišta, razvoj proizvoda za daleka tržišta, kreiranje proizvoda prema zahtjevima tržišnih segmenata i uspostavljanje suradnje sa svim dionicima na upravljanju destinacijom.

Projektom se kao dodatna vrijednost provodi osposobljavanje za razvoj klastera specijalista čija snaga do sada nije dovoljno korištena u turizmu te jačanje suradnje kroz klasterske inicijative kao oblik povezivanja agencija koje razvijaju inovativne proizvode posebnih oblika turizma. (ažurirano 15. srpnja 2015.)

Aktivnosti projekta uključuju:

o   Povezivanje specijaliziranih agencija u klastere

o   Edukacija o pripremi projekata i izvorima sufinanciranja

o   Upravljanje destinacijom i razvoj novih složenih turističkih proizvoda

o   Razvoj složenih turističkih proizvoda prema zahtjevima dalekih tržišta

o   Umrežavanje receptivnih turističkih agencija i ključnih dionika za razvoj proizvoda

o   Međunarodna konferencija „Inovacija i održivi razvoj proizvoda za posebne oblike turizma“.

o   Priprema i izrada koncepta programa za obrazovanje receptivnih turističkih agencija

o   Online obrazovanje za podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu

o   Unaprjeđenje ljudskih potencijala udruge za podršku klasterskim inicijativama 


Specijalizacija turističkih agencija po temama, područjima i posebnim tržištima

Svakodnevnim radom članove potičemo na stručno usavršavanje, educiramo ih da brinu o kvaliteti te da cijene i ulažu u ljudske potencijale. Sve, kako bi na svom području bili konkurentni i najbolji među najboljima. Stoga smo u suradnji s MINT-om pokrenuli projekt Specijalizacija turističkih agencija po temama, područjima i posebnim tržištima. Prije četiri godine smo u suradnji s domaćim i stranim stručnjacima, aktivno počeli raditi na razvijanju platforme za specijalizaciju turističkih agencija što je rezultiralo time da se danas možemo pohvaliti sa trinaest specijalizacija koje su usko fokusirane na određena područja turizama.

Naše specijalizirane turističke agencije, njih 65, potpisuju etičke kodekse i ispunjavaju posebne kriterije poslovanja koji nalažu agencijama da implementiraju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, Travelife engaged fazu te da posluju prema svim zahtjevima društveno odgovornog poslovanja.

Sukladno zahtjevima turističkog tržišta i strateškim odrednicama razvoja hrvatskog turizma, UHPA će specijalizacijom i certificiranjem turističkih agencija formirati klastere kojima je svrha umrežavanje relevantnih dionika u turizmu, dijeljenje znanja i iskustva, razvijanje novih ideja, stručno usavršavanje i pružanje visoke kvalitete usluga krajnjim korisnicima.

Razvoj klastera omogućit će sudionicima da postanu vodeći u svom području te da povećanjem kvalitete svoje ponude direktno doprinesu povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Važnost specijalizacije turističkih agencija te uspostavljanja klastera posebno su dobili na značenju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otkad su i zahtjevi turističkog tržišta postali znatno veći.