Tijela UHPA su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Direktor 
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Uz Skupštinu, redovni članovi UHPA-e mogu imati predstavnika, odnosno sudjelovati u radu samo jednog tijela UHPA-e. Skupština je najviše tijelo UHPA-e koju kao članovi Skupštine čine svi redovni članovi fizičke osobe i imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba. Imenovani predstavnici redovnih članova pravnih osoba mogu biti samo osobe u radnom odnosu kod člana pravne osobe ili opunomoćeni odvjetnik kao pravni zastupnik člana pravne osobe.

Svaki član UHPA-e ima u Skupštini određeni broj bod-glasova koji ovisi o visini članarine koju plaća, a sukladno posebnoj odluci Skupštine o visini članarine i broju bod-glasova. Na sjednice Skupštine mogu biti pozvani i u njima bez prava glasovanja sudjelovati direktor te pridruženi i počasni članovi UHPA-e.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi Statut UHPA-e i odlučuje o njegovim promjenama
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine i odlučuje o njegovim promjenama
 • bira i razrješava Predsjednika
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • razmatra i prihvaća strateške programske dokumente
 • razmatra i prihvaća program rada i financijski plan za narednu godinu
 • razmatra i prihvaća izvješća o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu
 • donosi Etički kodeks
 • donosi odluku o visini i uvjetima plaćanja članarine za redovne članove te o pripadajućim bod-glasovima u Skupštini ovisno o visini članarine
 • rješava žalbe na odluke Upravnog odbora o odbijanju prijema u članstvo te o isključenju iz članstva
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja odredbama Statuta nisu stavljena u nadležnost drugog tijela
 • donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno najmanje 20% od ukupnog broja bod-glasova članova. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom bod-glasova kojima raspolažu članovi ili njihovi predstavnici na sjednici Skupštine koji su pristupili glasovanju, osim ako Statutom nije propisano drugačije.

Utvrđivanje kvoruma, glasovanje, donošenje i objavljivanje odluka, postupak izbora članova tijela UHPA-e te druga pitanja o radu Skupštine, utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine. 

 

 Predsjednik                       Direktor
             
                                                                                    
 
Tomislav Fain                             Ivana Maltar
Terra travel d.o.o.
 
                             
Upravni odbor
 
                                                 
 
Maja Šimenc                             Silvana Turčić                           Michele Bassanese
DMK Vall 042 d.o.o.                          Obzor putovanja d.o.o.                      Plavo more d.o.o.
 
 
                                                                         
 
Dragan Brnić                          Jurica Glavina                            Euro Juričić                
T.A. Šiloturist                                      Eklata d.o.o.                                            Atlas Rabac d.o.o
 
 
                                                 
 
Robert Petrinović                Igor Popović                                Maro Savinović
Palma travel d.o.o.                         Adriagate d.o.o.                                      Atlant putnička agencija d.o.o.
 
  
                     
 
Mile Uroda                               Boris Žgomba
Škver tours -                                      Uniline d.o.o.
Navale turizam j.d.o.o.               
 

Nadzorni odbor

                                                
 
Dragan Kostadinović        Maria-Gracia Baćac             Goran Bojković                             
Shuttle d.o.o.                                     M-G Express d.o.o.                              Danex - Umag d.o.o.
 
 
                     
 
Vlado Ilišković                     Janko Mavrović 
Ilišković d.o.o.                                  Mediteran Adria d.o.o.
Korkyra info