Norma ISO 9001 međunarodno je priznata norma koju je uvela Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme opće je prihvaćen način rada kojim se osigurava sadašnjim i budućim kupcima ili partnerima očekivana kvaliteta proizvoda i usluga.

UHPA je 2012. godine u suradnji s certifikacijskom kućom Lloyd Register Quality Assurance pokrenula projekt implementacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 s ciljem unaprjeđenja poslovanja, a time i konkurentnosti turističkih agencija. Od 2012. do 2020. godine UHPA je prodvodila projekt u sklopu kojega je bila prva strukovna udruga u turizmu u Hrvatskoj koja je bila nositelj certifikata ISO 9001 i jedna od rijetkih koja je u proces certifikacije ušla s mrežom svojih članova te uspješno provela implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom.

Upravljanje kvalitetom pomaže u boljem razumijevanju i praćenju potreba kupaca, postizanju većeg stupnja zadovoljstva i povjerenja kupaca-korisnika, efikasnijem poslovanju,  povećanju produktivnosti i profitabilnosti poduzeća, poboljšavanju interne komunikacije te ostvarivanju kontinuiranog rasta i razvoja.

Turističke agencije certifikatom ISO 9001 dokazuju opredijeljenost za pružanje kvalitete usluga, sustav kontrole kvalitete proizvoda i usluga te usmjerenost na stalno poboljšavanje proizvoda i usluga.

Projekt je prepoznat i od strane Ministarstva turizma te su njegove aktivnosti sufinancirane putem Javnog natječaja za  sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu. Nakon uspješnog prvog i drugog ciklusa i više od 70 certificiranih članica, Udruga hrvatskih putničkih agencija je zajedno sa svojih četrdeset agencija uspješno provela projekt obnove certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i tranziciju na ISO 9001:2015. Certifikaciju je provela certifikacijska kuća Lloyd's Register Quality Assurance.

Uslijed pandemije virusa COVID-19 recertifikacija sustava koje je planirana u travnju 2020. odgođena je do stjecanja uvjeta za istu.